Adatkezelési tájékoztató

ELŐZETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az ELEVEN KÖZÖSSÉGEKÉRT EGYESÜLET (2360-Gyál, Pacsirta u. 18., képv: Tóth Judit Mária elnök, érintetti joggyakorláshoz mail: [email protected] adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy személyes adatok kezelését az adatkezelő az alábbiak szerint kezeli az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet” és az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)  alapján :

 

Kapcsolatfelvételi és hírlevél küldése célú adatkezelés

 

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel és segítségkérés, az Eleven csoportok ügyeiről, eseményeiről, eredményeiről tájékoztatás küldése, hírlevelek kiküldése és ügyeinkhez segítségkérés.

 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont: hozzájárulás

A kezelt személyes adatok köre:név, mail cím, telefonszám, aláírás

Adatkezelés módja: papíralapon, elektronikusan

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

hozzájárulás visszavonásáig

A személyes adatok címzettjei, akik részére  adattovábbítás történik: Eleven Gyál, Eleven Vecsés közösségi csoport . közös adatkezelőként

Adatfeldolgozás: – 

Az adatok forrása: Érintettől

 

 

Eleven Gyál adatkezelő elérhetősége: https://www.facebook.com/elevengyal

Eleven Vecsés adatkezelő elérhetősége:https://www.facebook.com/elevenvecses

 

Az Ön jogai, az Önt érintő adatkezelés kapcsán:

 

Önről kezelt adatokról tájékoztatást kérhet, hozzáférhet,  

Kérheti az Önről kezelt személyes adatainak helyesbítést, 

Kérheti adati törlését , korlátozását, zárolását,

Hozzájárulás esetén: visszavonhatja azt, 

Tiltakozhat az adatkezelés ellen (jogos érdek vagy jogszabályi jogalapú adatkezelés estén),

Illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog:ha az adatműveletek elektronikusan eszközzel vannak nyilvántartva és az adatai hozzájárulás vagy szerződéses jogalapon kezeltek.

 

Ön a fent megjelölt adatkezelői elérhetőségeken keresztül jogosult a személyére vonatkozó adatkezelések kapcsán az alábbi jogaival élni, illetve a joggyakorlás céljából kérelmet benyújtani. 

Az Adatkezelő köteles meggyőződni az Ön és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezőségéről, ennek érdekében személyazonosításához kötött a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolatkiadás is.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt  a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ez a határidő, indokolt esetben további 60 nappal meghosszabbítható. Erről azonban az  Adatkezelő Önt a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja , a késedelem okának megjelölésével.

Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be , választ is elektronikusan kapja, kivéve, ha azt másként kéri.

 

Ha kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nem intézkedünk a kérelme alapján és nem tájékoztatjuk Önt az elmaradás okáról,  panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (NAIH 1530 Budapest, Pf.: 5., [email protected], 06-1/391-1400) vagy élhet bírósághoz fordulás lehetőségével (az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti Törvényszéknél). 

 

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

 

Jelen tájékoztató a közzétételt követően hatályos.

 

Kelt, Gyál, 2023.01.27

 

Eleven Közösségekért Egyesület

              Adatkezelő